Mark Raffills: Poduri Lirice – Poetical Bridges (poeme bilingve)

Cuvintele au fost capitalul de bază al lui Mark Raffills pentru mai bine de 40 de ani. Fie că a scris despre foametea lovind Cornul Africii ori comentarii despre albumele de rock, sau mai recent tipărind reproduceri, buletine informative şi reviste pentru o întreagă gamă de clienţi, editorul, jurnalistul şi publicistul din Nelson a meşteşugit textul ca şi cum viaţa lui – şi vieţile altora – depindeau de el.

Organizator al ambelor cenacluri Aurul şi Poeţii în Viaţă din Nelson, Mark e fericit să-şi recite poeziile la colţuri de stradă, în galerii de artă şi baruri sau la festivaluri şi evenimente de poezie din întreaga ţară. El a fost finalist în ediția inaugurală a concursului de poezie NZ Poetry Slam* în 2011 și din nou în 2015. De asemenea, din când în când, face turnee cu formaţia de bluegrass / folk / blues Dirt Floor.

Probleme ale inimii, locul nostru pe planetă și observații ale familiei și prietenilor, toate sunt muză și inspirație pentru cuvintele care până acum şi-au găsit drumul în trei volume publicate de autor – lanul de porumb şi alte poezii, Graţie și favoare şi Iubit, neiubit şi din nou iubit. Mark a participat la fiecare concert susţinut de Bob Dylan în Noua Zeelandă de la prima vizită aici, în 1978. E vorba de vreo 21 de concerte.

———————-

*NZ Poetry Slam: este un concurs organizat în NZ în care poeții își citesc sau recită propriile poezii.

 

***

Words have been Mark Raffills’ stock-in-trade for over 40 years. Whether scribbling dispatches from the famine-stricken Horn of Africa or penning reviews of rock albums, or more latterly producing copy, newsletters and magazines for a whole range of clients, the Nelson-based publisher, journalist, and publicist has crafted text as though his life – and the lives of others – depended on it.

Convener of both the Golden and Nelson Live Poets, Mark is happy telling his poems on street corners, in art galleries and pubs or at festivals and poetry events across the country. He was a finalist in the inaugural NZ Poetry Slam in 2011 and again in 2015 and, also tours from time to time with the bluegrass/folk/blues-based Dirt Floor Alliance.

 Matters of the heart, our place on the planet and observations of family and friends, all are muse and inspiration for the words which so far have found their way into three self-published collections – the cornfield and other poems, Grace and Favour and Loved, Misloved and Loved Again. Mark has attended every concert Bob Dylan has played in New Zealand since his first visit here in 1978. That’s about 21 concerts or so.

 

***

FATA POEMULUI DANS

 

Pe trotuar sunt bălţi,

lacrimi curg pe pământul de dedesupt

o lună fugind complet speriată

în spatele umbrei norilor

alergând cât de repede.

Dansezi în faţa estuarului,

veselă şi mai darnică

decât un geam, vitrină de magazin,

totul este văzut în adâncurile

apelor sale întunecate.

Dansezi ca o sută de spirite,

sprintenă şi agilă şi puternică în acelaşi timp,

ochii tăi căprui zâmbind intens

şi ştiind momentele în care trebuie

să te arunci în braţe deschise.

Şi eu, al tău Walter Raleigh,

un tată în lumina lunii pline,

privesc dansul tău

prin bălţi pe trotuar

printre lacrimi curgând pe pământ.

GIRL OF THE DANCE POEM

 

There are puddles on the pavement,

tears upon the ground beneath

a moon running full scared

behind shadow clouds

racing for all they are worth.

 

You dance in front of the estuary,

joyful and more generous

than a plate-glass, shop-front window,

everything is seen in the depths

of its dark waters.

 

You dance like a hundred spirits,

lithe and nimble and powerful all at once,

your brown eyes smiling and strong

and knowing the times when you need

to press into open arms.

 

And I, your Walter Raleigh,

a father in full moonlight,

watch your dance

through puddles on the pavement

through tears upon the ground.

CÂNTĂREŢUL

Tu cânţi waiata

cu un râs molipsitor

dar ochii tăi sunt trişti.

Vorbeşti despre vise dansând pe apa albastră

dar pauzele scurte de tăcere de asemenea vorbesc.

În ochii tăi

profeţii şi strămoşii

privesc în aceste vremuri,

nemişcarea este invadată

de bătăile întrerupte ale inimii tale.

O vindecătoare manta din moa

îţi împodobeşte umerii,

caldul masaj al

penelor pe trup, confortul modei

la fel de rar ca Takahe.

Tu modulezi waiata

la fel de îmbietor ca sirenele lui Homer,

la fel de ascuţit ca sabia lui Artur;

uneori, şi tu ai nevoie

să fii îmbrăţişat.

Calci urmele paşilor

pe nisip şi te întrebi

ce te determină

să mergi şi să cânţi waiata

de unul singur.

 

THE SINGER

 

You sing waiata

with an infectious laugh

but your eyes are sad.

You talk of dreams dancing on blue water

but brief breaks of silence have their say, too.

 

In your eyes

the prophets and the ancestors

peer into these times,

the stillness is invaded

by the breaking beats

of your heart.

 

A healing cloak of moa

adorns your shoulders,

the warm massage of

feathers on flesh fashions comfort

as rare as the Takahe.

 

You weld waiata

as sweet as Homer’s sirens

as sharp as Arthur’s sword;

you sometimes have need

of arms to hold you.

 

You follow the imprints of feet

in the sand

and wonder what it is

that draws you

to walk and sing waiata alone.

AŞTEPTÂND ÎN GARĂ

Astepţi pe peron

ca oportunitatea să se ivească.

Blestemi întârzierea naibii

care-ţi ţine picioarele

într-o mare de lut –

asta este diferenţa

între viaţă şi moarte,

faimă şi obscuritate

sau noroc şi sărăcie?

Nu contează.

Poţi merge fie în jos

ţipând în fălci

sau găseşte o cale afară de aici

şi oferă-ţi mâna violonistului

sau târăşte-ţi picioarele

la o ţopăială sau un dans irlandez,

ştiind că

din orice puţ vei bea

oricare câmp vei ara

setea şi muncile

sunt la fel

vrabia cade fără nume

iar trenul soseşte doar atunci când va sosi.

———————-

(Cele trei poezii selectate în acest volum au fost publicate iniţial de Mark Raffills în lanul de porumb & alte poezii, PHANTOM PRESS, Nelson, 2005)

WAITING AT THE STATION

 

You wait on the platform

for opportunity to strike.

 

You curse the damn delay

that holds your feet

in a sea of clay –

is this the difference

between life and death,

fame and obscurity

or fortune and poverty?

It matters not.

 

You can either go down

screaming into the jaws

or bum a lift out of here

and offer your hand to

the fiddle player

or shuffle your feet

to a jig or reel,

knowing that

 

whatever well you drink from

whatever field you till

the thirst and the labours

are both the same

the sparrow falls without a name

and the train will only come when it will.

——————————–

(The poems selected for this collection were initially published by Mark Raffills in the cornfield & other poems, PHANTOM PRESS, Nelson, 2005)

———————————————

*Translated by Valentina Teclici