LUCEFERI ai ORTODOXIEI – Arhimandrit Pr. JUSTIN PÂRVU

Arhimandritul JUSTIN PÂRVU a văzut lumina zilei la 10 Februarie 1919, sub îngereasca binecuvântare a Mucenicului-Profet Haralambie,  în satul Poiana Largului, comuna Poiana Teiului-Neamţ, primind la Sfântul Botez numele Iosif. A intrat în obștea Mânăstirii Durău în 1936, iar 3 ani mai târziu este tuns în monahism. În 1939 s-a înscris la Seminarul Teologic al Mânăstirii Cernica, lângă Bucureşti. Se mută la Seminarul de la Râmnicu Vâlcea, fiindcă cel de la Cernica a fost desfiinţat de Ion Antonescu. În 1941 este hirotonit preot la Iaşi, iar în 1942 s-a înrolat pe frontul din Răsărit ca preot misionar, slujind Sfânta Liturghie militarilor din război până la 23 August 1944. Reia cursurile Seminarului Teologic la Roman în 1946. Este arestat cu Marele Lot Naţionalist din 14 Mai 1948, şi condamnat la 12 ani închisoare pentru încăpăţânarea de a rămâne creştin ortodox. În 1960, trebuia să fie eliberat, dar mai primeşte un supliment de 4 ani. Între 1964-1966 lucrează ca muncitor forestier. În 1966 este reprimit în monahism la Mânăstirea Secu, până în 1975, când primeşte gratuit de la autorităţile comuniste domiciliul obligatoriu la Mânăstirea Bistriţa-Neamţ, unde se nevoieşte cu multă osârdie.

În toamna anului 1991 pune temelie Mânăstirii Petru Vodă, de monahi pe pământul părinţilor săi, cu hramul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil, iar 8 ani mai târziu aşează mai jos în satul Paltin o Mânăstire de maici, în curtea căreia a ridicat un remarcabil așezămant   terapeutic, după îndemnul şi modelul celebrelor Vasiliade dace, alături de un orfelinat și un așezământ pentru bătrâni.

    Dincolo de formarea viitorilor monahi din propria Obşte,alături de grija pentru educarea copiilor lipsiti de familie sau a bătrânilor bolnavi,  Marele Duhovnic s-a interesat şi preocupat direct de ridicarea unui lăcaş sfânt la Aiud, fioroasa temniţă, dar şi Marea Academie a Spiritului Ortodox Creştin, care a conferit şi consfiinţit Naţiei şi Cerului o divină Cunună de Eroi, de Martiri, de Mucenici, de Cuvioşi, de Mărturisitori şi de Sfinţi.

„Închisoarea din vremea comunistă nu a întrerupt rugăciunea, a amplificat-o. Mai mult decât în alte situaţii, în puşcărie Dumnezeu a fost mai aproape de noi. Semnele şi minunile Lui le-am văzut tot timpul. Rugăciunea din închisoare găsea, parcă, un răspuns mai rapid. Dumnezeu era acolo, cu noi. Dumnezeu era izgonit în închisoare de o societate care voia să ajungă, instituţional <<fără nici un Dumnezeu>>.” (Pr. Iustin Pârvu-Daruri Duhovniceşti, culegere şi selecţie texte, Adrian Alui Gheorghe, Conta, 2007, p. 32)

La Aiud, la <<Râpa Robilor>>, sau Groapa comună, inginerul Gheorghe Brahonschi şi arhitectul Anghel Marcu, au început în anul 1992, construcţia Mausoleului de la Aiud închinat suferinţei creştinilor întemniţaţi. Un Templu al durerii, configurat în cele şapte perechi de cruci îngemănate, simbolizând martiriul fraţilor de luptă, purtând pe umeri Crucea cea mare şi grea a destinului Neamului lor.

Pe scara valorilor spirituale privind îndelunga demnitate a suferinţei, a imensului sacrificiu colectiv de zeci de mii de martiri, după celebra Academie a Aiudului, urmează Canalul Dunărea-Marea Neagră sau Academia Marină a Martiriului românesc, confirmând faptul că în stepele dobrogene: „stă ţara noastră, veşnică şi toată,/ cu temniceri şi lanţuri împrejur”, cum dăngănea sufletul marelui poet Andrei Ciurunga: „Aici e toată harta ţării mele;/ un Caraiman de doruri, nevăzut,/ Un Nistru care spumegă vândut/ şi-o Dunăre de lacrimi şi de stele.”  (Aici e toată ţara-Poemele Cumplitului Canal,Ed. Universalia,1992)

Martiriul poporului a adus însă prinos de înviere pentru Neam, pentru veşnicia lui, care se purifică prin jertfă, călăuzindu-ne.

În semn de adâncă cinstire Părintele Iustin Pârvu alături de Vlădica Teodosie al Tomisului, de ziua unui alt mare martir şi filosof al Bisericii lui Hristos, Sf. M. Mc. Justin, pe 1 Iunie 2012, a sfinţit locul şi s-a pus piatră de temelie pentru viitoarea Biserică a acelui loc sfinţit cu sângele martirilor de la Poarta Albă.  

Ctitorul de conştiinţe şi de lăcaşuri sfinte, Părintele Iustin, continuă să zidească, şi în amintirea dramei războiului, a acelui moment de cinstire a eroilor şi martirilor căzuţi pe front pentru Patrie şi Biserică, din 14 Aprilie 1944, ca martor-luptător şi spre mulţumire lui Dumnezeu a ridicat monumentala Cruce de la Mosca-Neamţ, la intersecţia Iaşi-Paşcani-Roman, către sfârşitul lui Noiembrie 2012.

Un ajutor real pentru ridicarea Crucii, nu i-a venit de la autorități, ci de la ucenica lui fidelă, Maria Adochiţei din Piatra Neamţ, împreună cu nenumărați alți ucenici ai neprețuitului Duhovnic.

„Profesiunea de român nu este una uşoară, spune Părintele. Trebuie să întruneşti toate calităţile, să ai simţul valorilor  naţiei prin care trăieşti. Nu poţi să îndeplineşti această <<profesiune>> dacă nu dobândeşti harul lui Dumnezeu, cel care a dat putere popoarelor să se individualizeze în istorie. Eu m-am individualizat pe lumea asta prin poporul român, prin istoria lui, prin limba română şi toate acestea mi-au fost date de Dumnezeu.”  (ibid.p. 126)

Părintele Iustin Pârvu fusese hărăzit de Bunul Dumnezeu, ca toţi Fiii Săi harici, cu două harisme speciale: aceea a îndurării supreme pentru poporul său drept măritor creştin, care s-a convertit după eliberare în dragostea poporului pentru marele său duhovnic şi cea a iubirii neîntrerupte de Dumnezeu, care a primit încă de pe pământ binecuvântarea veneraţiei lui Hristos.

Cinstirea Neamului nostru şi dragostea de Dumnezeu erau pentru tânărul monah Iustin pus să le experimenteze pe crucea sorţii sale, existenţa însăşi şi arvuna mântuirii sale.

În toiul tuturor prigoanelor şi al persecuţiilor, în malaxorul torturilor, se declanşează în creştinul român scutul de portecţie al libertăţii spiritului său religios cu armele imbatabile ale suferinţei biruitoare, terapeutice: ruga, poezia şi umorul sublim, specific doar românilor- haz de necaz:

   Spunea unul că Ceauşescu şi americanii discutaseră despre care popor este mai supus. Ceauşescu a spus că românii. <<De ce?>> „Adun o sută de oameni şi le spun: <<Pe cinzeci îi dau afară din serviciu,  pe restul de cinzeci îi spânzur.>> Un mucalit întreabă totuşi: << Funia o aducem de acasă sau ne-o daţi de aici tovarăşe?…>>.”

       Figura de basm a Părintelui venea de pe un tărâm de lumină, având alături înşirate parcă pe o cale lactee, figurile astrale ale ancestralilor Strămoşi, până la Mărturisitorii contemporani, care au brodat Calea lui Hristos pe drumul istoriei spunând: prezent! nemuririi.

Şi astăzi mă întreb, cum a pus atâta har Dumnezeu în acest Chip al Său, căruia i-a conferit o atât de mare personalitate?

Pecetea slujirii sale duhovniceşti s-a imprimat pe toate stările sale sufleteşti, pe toate „ireversibilele” sale deznodăminte, pe toate sentimentele care l-au purtat spre  adevărul veşniciei.

Părintele Iustin Pârvu a revocat trăirea vieţii sale creştineşti în focul ortodoxiei, care nu te mistuie, ci te împlineşte.

El şi-a înscris firescul său cotidian în misiunea Evangheliei, în vocaţia mistică a jertfirii întru Hristos, acoperind toate stările sale sufleteşti cu evenimentele epocii, dar filtrate prin lumina adevărului unic. Sentimentele sale s-au  circumscris Tainei celei Mari a Iubirii de tot ce e frumos, de tot ce e bun, de tot ce e drept, de tot ce e românesc, de tot ce e veşnic şi divin, prin asumarea slujirii sale de preot, de creştin naţionalist în Vatra Neamului, de dascăl, de duhovnic-ctitor de suflete, de ctitor de lăcaşuri, admirabile cetăţi voievodale.

Părintele Arhimandrit Iustin Pârvu şi-a purtat crucea cu demnitatea Mărturisitorului şi cu aura mistică a Martirului, înnobilind tot ce era în juru-i: monahi, ţărani, ierarhi, monahii, oameni de cultură, artişti, …

Doar odihna, confortul, satisfacţia, pricopseala nu sunt de trebuinţă creştinilor autentici, fiindcă pierd harismele Crucii: harul dăruirii, al suferinţei, al pătimirii, al bucuriei, al jertfirii, al biruinţei, al învierii.

Având pildă Jertfa Mântuitorului, cea dătătoare de viaţă, calea este una singură: cea a Crucii, cea a martiriului. Toţi creştinii vom mărturisi ortodoxia Evangheliei mai devreme sau mai târziu, mai puţin sau mai mult, fiindcă mântuirea tuturor trece prin poarta strâmtă a fiecăruia, purtându-şi crucea sa înfiptă-n Crucea lui Hristos: „Sfinţii care au vieţuit după vremea prigoanelor, după epoca martirilor şi s-au nevoit în munţi şi în pustiuri, au trăit, aşa cum se spune, martiriul conştiinţei. La fel şi Sfinţii Părinţi şi toţi sfinţii până astăzi.”(Arhim. Simeon Kraiopoulos-Taina Suferinţei. Trad. Pr. Victor Manolache, Ed. Bizantină, Bucureşti,2007, p. 15)

Pe marele duhovnic al Moldovei şi apoi al întregii ţări, l-am cunoscut personal în anul-jubiliar 2004, cu prilejul celor 500 de ani de la mântuirea Sfântului Voievod Ştefan cel Mare, când i-am conferit Diploma de: Mare Cavaler al Crucii lui Hristos.

În cadrul Fundaţiei „Sfântul Apostol Andrei” înfiinţată de mine în 1996, am creat Ordinul spiritual al Rezistenţei prin Religie: „Cavalerii Crucii lui Hristos”.

Despre suferinţa, demnitatea şi jertfa Părintelui Iustin aflasem din operele mărturisitorilor creştini apărute după 1990, care împărtăşiseră aceeaşi soartă de temniţă, de tortură, de teroare, de foamete, de ger, de umilinţă, de mizerie, de rugă, de meditaţie, de răbdare, de iertare, de poezie, de erudiţie, de înălţare spirituală, cu cea a Părintelui Pârvu.

Mocnea în mine un foc al cunoaşterii acestei mari personalităţi a lumii ortodoxe, aşa că am purces la drum cu plin elan şi zel. Platoul din stânga cum urci, al Mănăstirii Petru Vodă era ţesut într-un covor multicolor de flori pe brocardul mătăsos al ierbii, brodată cu o turmă mare de mioare. Întregul complex mănăstiresc era înconjurat de o falnică legiune verde de Brazi. Ştiam tot din Mărturisiri… că acolo la mănăstire se mai afla şi colegul de suferinţă din închisori olteanul Alexandru Ştefănescu, care s-a călugărit mult mai târziu după eliberare sub numele de monahul Atanasie. Cum oltenii sunt din fire omenoşi şi îndrăzneţi, am mers întâi la cuvioşia sa Părintele Atanasie, l-am salutat, m-am prezentat, rugându-l să-mi destăinuie câteva din mărturisirile jertfei sale şi fără să-i cer, intuindu-mă, m-a întrebat dacă vreau să-l văd pe Părintele Justin.

Aş dori…, dar mi-e imposibil cu sutele de pelerini… ca să străbat până la dânsul.

   -Am să te ajut eu! mi-a răspuns vesel părinţelul Atanasie.

   A chemat un frate din obşte, i-a spus să-l caute pe părintele Ciprian, parcă şi dânsul să mă introducă la marele Duhovnic.

Am intrat prin spate. Purtam un cojoc alb frumos, de miel cu  motiv negru de astrahan. Părintele şedea pe un scăunel, în veşmântul negru peste care cădea pe spate şi peste ambii umeri părul lung de argint, cu şuviţe negre, de voievod, de circa 60-70 de cm, încadrat de o frunte înaltă, nimbată şi doi ochi negri cu licăriri de văpaie, care te aprindeau, privindu-te. Mi-a admirat cojocul…

Sărutăm Dreapta Părinte! am rostit eu gândindu-mă la mâna sfântă care binecuvântă, dar şi la Dreapta Neamului în menirea căreia trebuie să te afli în credinţă şi să te jertfeşti întru Domnul.

Domnul Hristos să te binecuvinteze fiule! a grăit părintele sculându-se şi îmbrăţişându-mă cu mireasma care emana din sufletul său cald, mucenicesc. S-a aşezat, invitându-mă şi pe mine să i-au loc. Am scos dintr-o geantă-diplomat, de umăr, Diploma Ordinului şi am cuvântat:

Părinte Justin sunteţi o binecuvântare pentru Neamul nostru dacoromân căruia v-aţi jertfit cu râvnă şi dragoste, sunteţi un Fiu ales al Bisericii Ortodoxe căreia îi slujiţi cu demnitate, cu supravenerare pentru Fecioara Maria, cu iubire întru Dumnezeu şi semeni şi pentru mine că mi-a îngăduit Domnul să vă cunosc!

   -Vă rog să primiţi ca un semn de înaltă preţuire spirituală, Diploma  de Mare Cavaler al Crucii lui Hristos!

I-am înmânat Diploma. Părintele a analizat-o câteva minute bune…

Diploma cu chenar tricolor, sub Autoritatea Mântuitorului, a Maicii Domnului, a Sf. Ap. Andrei, a Sf. M. Mc. Gheorghe, a împăratului Burebista şi a Marelui rege Decebal, cuprinde o Cunună de medalioane-portret ale câtorva din marii Martiri ai Bisericii Neamului. Pe mulţi i-a cunoscut direct, iar cu unii chiar a suferit în închisori…

În mijlocul Diplomei se situează Crucea Verde, brodată cu iniţialele Învierii: Ii-Hr. + Ni-Ka, simbolul filocalic al suferinţei, jertfei şi biruinţei, la baza Crucii titlul: Mare Cavaler…, care se conferă, numele celui ales, autoritatea care conferă diploma, numele fondatorului şi ştampila.

Uitându-se pe Diplomă la cei atât de dragi sfinţiei sale şi parcă îmbrăţişându-i a zis din adâncul smereniei sale:

-Sunt eu vrednic să primesc această preţuire?

Părinte, vrednicia va ales-o dintru început Dumnezeu pentru marea dăruire. Pe mine m-a trimis doar ca sol pământean, nevrednic, dar îndrăzneţ totuşi, să mă bucur de alegerea Fiilor Mântuitorului, unul fiind chiar Sfinţia Voastră! am răspuns eu electrizat şi ţanţoş.

Mi-a oferit o felie de cozonac, a umplut 2 pahare cu vin roz, am mulţumit Domnului, le-am golit şi ne-am îmbrăţişat, spunându-mi să mai petrec câteva zile la Sfânta Mănăstire.

Aceasta a fost prima mea mare întâlnire cu Voievodul duhovniciei noastre ortodoxe. Au mai urmat alte două întâlniri directe: una scurtă, sus la Petru Vodă, mediind întâlnirea unui nepot de călugăr de la Mânăstirea Rarău, doar cu  un salut, o bucurie şi o îmbrăţişare şi alta jos la maici, cu un prieten din Canada, Corneliu Şerban Popa, cu delegaţia sa, circa 40-50 de minute. La Schitul maicilor am apelat la maica stareţă să ne înlesnească întâlnirea, evitând iar mulţimile. Era tot vară. Eu mă mutasem în Târgu Neamţ. La Bucureşti înainte de plecare, organizasem două Congrese Internaţionale la Argeş şi Tomis, cu istorici şi mărturisitori în viaţă şi doream să-i cer binecuvântare pentru fondarea  Institutului particularRezistenţă prin Religie, întrebându-l dacă să continui ciclul: Filocalia Suferinţei şi a Jertfei, privindu-i pe Mărturisitorii dacoromâni ai veacului XX…

       Eu eram cu acelaşi cojoc alb, dar cu o cămaşă naţională lucrată în Viţă de vie pe mărgele verzi. Din nou m-a admirat părintele mulţumindu-mi că iubesc portul nemuritor şi regal al Dacilor. Ne-am fotografiat,ne-a permis să filmăm prețioasele momente,

Ne-a urat să continuăm ce am început, binecuvântându-ne.

Am mai fost de câteva ori la Petru Vodă şi jos la Schit, fără să-l deranjez direct. Luam binecuvântare şi mulţunire prin rugă, din curte.

Simţeam unda harului acestui lucru inefabil şi divin.

Restul prezenţei părintelui Iustin Pârvu în inima mea îl completam cu Mărturisirile sale directe sau indirecte, prin diferiţi autori şi mărturisitori care-l preţuiesc cu mare, mare veneraţie.

Cinstirea şi pomenirea Înaintaşilor noştrii aleşi de Bunul Dumnezeu ne oferă prilejul de a ne lumina pe noi înşine, de a privi claritatea lucrurilor şi înţelesul evenimentelor ori fenomenelor din jurul nostru în sensul de a ne cerceta cu luare aminte, de a ne corecta, de a ne îndrepta, îndreptându-i şi pe alţii, de a ne călăuzi, călăuzindu-i şi pe ceilalţi care vor, de a iubi arhetipurile urmându-le lor, moştenindu-le.

Slavă Bunului Dumnezeu şi Aleşilor Săi!

10 Februarie 2015

+ Sfântul Mare Mucenic Haralambie a fost Episcopul Magneziei din Asia pe vremea asprului împărat Sever (193-211). Marele Mucenic a pătimit multe în trup, dar a câştigat şi pre mulţi în sufletul credinţei, între care şi pe Galina fiica împăratului, căreia îi tălmăceşte acel vis miraculos: -Apa cea mare este darul Sfântului Duh, livada îngrădită este raiul, via este locuinţa drepţilor, copacii înfloriţi şi bine mirositori sunt cetele sfinţilor îngeri, cedrul înalt este slava crucii, izvorul de la rădăcina lui însemnează viaţa veşnică, dăruită neamului omenesc prin sfânta cruce,  iar Paznicul locului, ce te-a luat pe umeri, este Christos Domnul, care a dus pe sfinţii săi umeri oaia cea pierdută…

   Ierarhul Haralambie a odrăslit în dragostea de Dumnezeu, întrupându-se curajului, credinţei, suferinţei şi mărturisirii lui Iisus Hristos- Dumnezeul Iubirii, plătind pentru Cerul inimii cu viaţa sa pământească la 10 Februarie 202.

(Vieţile Sfinţilor-2. Editura Artemis, Bucureşti)

 

GHEORGHE CONSTANTIN NISTOROIU

Din învățăturile Părintelui Justin Pârvu

Ecumenismul nu e nascut din parerile bisericilor, ci din gandirea proprie a unor pastori ce nu au nimic profund crestin si religios in ei ci doar o viata politica

• Să-i iubeşti şi să pătimeşti împreună cu cei săraci, ca şi tu să fii miluit de Dumnezeu.

• Să nu-i mustri pe cei care au întristare în inimă, ca să nu fii pedepsit cu acelaşi toiag şi căutănd pe cineva care să te măngăie, să nu afli pe nimeni!

• Aminteşte-ţi că şi tu ai trup de ţărănă şi fă binele tuturor, fără deosebire.

• Mai presus decât toate virtuţile este dreapta socoteală.

• Să nu mustri pe nimeni pentru greşeala lui, ci să te consideri răspunzător pentru toate, chiar şi pentru greşeala aproapelui.

• Mai bine să fiti dispreţuit, decât să dispreţuieşti pe altul. Mai bine să fiti nedreptăţit, decât să nedreptăţeşti .

• Să nu locuieşti împreună cu omul mândru, ca să nu piardă sufletul tău harul Sfântului Duh, şi astfel să devină sălaş al patimilor viclene .

• Cel care fuge de slava cea deşartă a lumii, unul ca acesta simte în sufletul său slava veacului ce va să fie .

• Urăşte odihna şi traiul bun, ca să-ţi păzeşti gândurile tale netulburate.

• Fereşte-te de întâlnirile cele multe şi îngrijeşte-te de sufletul tău, ca să-ţi păstrezi liniştea sufletească .

• Păzeşte-te de păcatele cele mici, ca să nu cazi în cele mari .

• Îţi este mai de folos să înviezi sufletul tău din patimi, cugetând la cele dumnezeieşti, decât să înviezi morţi.

• Mulţi oameni au făcut lucruri minunate, au înviat morţi, s-au ostenit să-i aducă pe cei înşelaţi la calea rnântuirii şi alte minuni mari. Mulţi oameni au fost povăţuiţi cu ajutorul lor la cunoaşterea de Dunmezeu. Mai târziu, însă, aceştia care au înviat morţi, au căzut în patimi de ocară, ungănd astfel sufletul lor. Prin aceasta, prin faptele lor păcătoase ce s-au făcut arătate, ei au smintit pe mulţi. În realitate ei erau cei bolnavi şi în loc să se îngrijească de sănătatea lor sufletească, au ieşit în marea lumii acesteia ca să tămăduiască şi să mântuiască sufletele altora, pierzând astfel nădejdea ce o aveau în Dumnezeu şi sufletele lor.

• Cel care se scârbeşte de înşelarea şi răspândirea minţii în cele lumeşti, vede înlăuntrul inimii sale pe Stăpânul şi Domnul său.

• Pentru ca Dumnezeu să ia în considerare virtuţile noastre, trebuie ca ele să fie însoţite de înfrânare trupească şi de conştiinţă curată.

• Mai bine să locuieşti împreună cu vulturii decât cu cel lacom şi nesăţios.

• Mai bine să trăieşti împreună cu cel infirm şi cu cel neînsemnat, decât cu cel mândru.

• Mai bine să fiii prigonit, decât să prigoneşti; să fii răstignit, decât să răstigneşti; să fii nedreptăţit, decât să nedreptăţeşti; să fii clevetit, decât să cleveteşti.

• Îndreptăţirea de sine nu are loc în viaţa creştinilor şi nu este cuprinsă nicăieri în învăţătura lui Hristos.

• Dacă iubeşti blândeţea, vei avea pace în sufletul tău. Iar dacă te vei învrednici să dobândeşti pacea. te vei bucura în orice încercare.

• Dumnezeu rabdă toate neputinţele noastre. însă nu-l suferă pe cel care tot timpul cărteşte, ci îl pedepseşte ca să-I îndrepte.

• Gura şi inima, care în fiecare încercare ii mulţumesc Lui Dumnezeu, primesc binecuvântarea Lui şi harul dumnezeiesc.

• Harului dumnezeiesc îi premerge smerita-cugetare, iar pedepsei, cugetarea semeaţă.

• Atunci când viaţa ta este după Dumnezeu, să nu te întristezi pentru necazurile şi relele tale pătimiri, căci Dumnezeu ţi le va ridica într-o bună zi. Să nu te temi nici de moarte, pentru că Dumnezeu a pregătit bunătăţile cele viitoare ca să te facă mai presus de moarte.

* * *

” – Şi dacă va fi prigoană cum să rezistăm, părinte?

– Păi rezistăm, uite aşa. Ai văzut cum mai sunt nişte trăistari din ăştia aşa pe ici pe acolo? Să fii fericită dacă ai să ajungi aşa, şi să te mântuieşti. Sau o să-ţi laşi serviciul de director şi de mare, mă rog, ştiu eu ce, şi să iei un colţ de ogor acolo, să lucrezi aşa la milimetru, să scoţi de acolo şi sfecla şi porumbul şi fasolea şi să trăieşti într-un bordeiaş, unde să faci acolo rânduiala ta, mergi duminică la o biserică, s-ar putea să mergi la cine ştie al câtelea sat, ca să găseşti o biserică sau un preot care mai face o liturghie curată. Şi o să vină vremea când o să te prigonească chiar ai tăi. „Mă, tu eşti nebun, nu vezi că tot satul merge aşa, şi tu acum ce ai, îi fi tu mai sfânt decât celălalt?” Şi atuncea ai tăi din casă, că aşa spune Mântuitorul, când vor fi vremurile acestea când vă vor da în judecăţi, vă vor da celor mari, vă vor judeca: copii, părinţi, tată, mamă, fii, fiică. Şi lucrurile acestea trebuie şi ele să se împlinească, trebuie să le împlinească cineva. Creştinismul nostru a mers aşa, cam într-o permanentă persecuţie, aşa a fost.

Dar dacă s-ar putea să nu putem să răbdăm prigoana din cauză că atunci, la momentul respectiv, vom fi prea slăbiţi duhovniceşte?

– Dumnezeu te întăreşte numai să vrei oleacă să te ţii, că Dumnezeu te întăreşte. Fiii lui Brâncoveanu au mers unul câte unul, ia aşa până la cel mai mititel…. Şi câţi alţii în istoria asta a vieţii nu au mai fost!…în toate temniţele.

Şi eu, slavă Domnului, am fost într-o marginalizare permanentă, până astăzi. Nu-mi pasă mie de ei …ei cu ale lor, eu cu ale mele. Că zice, mă ocup de nu ştiu ce mentalitate, tulbur lucrurile normale, …dar ei cu-a lor, eu cu-a mele, fiecare cum poate. Şi slavă Domnului, mă chinui aşa cu bătrâneţile mele. Şi pot spune orice despre mine. Eu mă gândesc la Domnul care a zis – nu vă gândiţi ce veţi răspunde celor mai mari că Duhul lui Dumnezeu vă va da cuvânt. Aşa e şi aicea, noi suntem cu harul lui Hristos care ne întăreşte. Păi, ce, mergeau uriaşi în faţa lui Diocleţian? Nişte prăpădiţi de creştini îi întorceau în cuvânt, de nu le putea sta nimeni împotrivă. „Îi fi tu împărat, dar eu am pe împăratul Hristos, care-i şi peste tine“. Şi până la urmă îl convingeau şi pe el.

– Dar dacă noi nu avem credinţa lor, ce facem?

– Ţi-o dă Dumnezeu. Să ne-o întărim.

– Dar ce să facem să ne întărim credinţa?

– Pune mâna pe Biblie, ia vieţile sfinţilor model. Prin cei slabi, măi, se dovedeşte puterea harului lui Dumnezeu, nu prin cei tari. Aşa că stai liniştită, nu te teme. Creştinul n-are de ce să se teamă, dacă are pe Mântuitorul Hristos lângă el, Stăpân şi Împărat şi mergi cu El înainte şi nu vă temeţi de ce vă vor spune vouă, nu vă temeţi deloc. Al Domnului este pământul şi stăpânirea lui. Şi noi suntem creştini, a noastră-i toată împărăţia şi asta de pe pământ şi cealaltă. Cu asta ne pregătim pentru cealaltă. Cum spune psalmistul: „Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi”. Dacă El mă paşte, ce mă mai tem eu că n-o să am de mâncare mâine? Dă Dumnezeu la fiecare.

– Oricum, vin foarte multe ştiri tulburătoare peste noi…

– Intenţia lor este ca să slăbească tăria noastră, să ne pună la îndoială, şi în felul acesta ne prăbuşim. În fine, trebuie să ne pregătim de orice, că e omul Bisericii, că e în afara Bisericii, noi cu noi trebuie să fim într-o unitate cât se poate mai apropiată, să ne ţinem aşa cât mai aproape unul de altul, să putem rezista aşa mai uşor. Să nu ne dispersăm, să nu ne lepădăm, să nu trădăm, …să nu ne batjocorim, într-un cuvânt. Să putem înfrunta primejdia cu o oarecare seninătate. Când vezi că-i băga la îngheţ pe cei patruzeci mucenici! Nu-ţi poţi imagina cum să stai acolo şi să vezi, cum te prinde frigul, cum te cuprinde ca nişte menghini, aşa, din toate părţile. Vezi, din 40 a ieşit unul totuşi! S-a lăsat ispitit şi a căzut. I-a luat coroana altul care i-a luat locul.

– Aţi spus că şi casnicii noştri pot fi duşmani, spre mântuirea noastră. Cum trebuie să procedăm, să-i aducem pe calea cea bună sau să ne îndepărtăm de ei?

– Să-i aducem pe calea cea bună, prin rugăciuni, prin tot efortul nostru, să-i dobândim pentru că nu ei sunt cei care devin vrăjmaşii noştri, ci diavolii din ei care-i stăpânesc. Noi suntem datori să-i scoatem, să desatanizăm duhul acesta, să-l transformăm din demonul care este în înger; să transformăm omul din rău cum e în bun”.

Părintele Justin Pârvu

(Extras din convorbirile cu parintele Justin Parvu, revista ATITUDINI publicate in  numarul, 2/2008)

Foto: “Precum în cer, așa și pe pământ” – Cristina Nichitus Roncea