Violeta Ionescu: Poduri lirice – Poetical bridges (poeme bilingve)

Violeta Ionescu s-a născut în 1946, în Galaţi, România, unde locuieşte şi în prezent. A lucrat ca asistent pediatru în Sănătate, apoi ca redactor la cotidianul Viaţa liberă, Galaţi, până la pensionare. Director-editor la editurile: Galathea (1991) şi Phoebus (2006- până în prezent). Publică articole, reportaje, interviuri, cronici de carte, poezii, proză, din 1983 şi până în prezent în diferite ziare, reviste, colecţii şi site-uri din România.

Violeta a scris poezie, a cântat la pian şi a pictat din timpul adolescenţei. A fost un membru activ al cenaclului „Ştefan Petică” din Galaţi, a participat şi a obţinut premii la diferite concursuri naţionale de poezie. Debutează în 1990 cu romanul Legendele nu se scufundă, după care alte 5 cărţi (proză scurtă, romane istorice, memorii şi versuri) văd lumina tiparului. De asemenea, Violeta a publicat în colaborare şase cărţi cu tematică diversă.

În 2013 publică prima sa carte de versuri „Oglinzi”, în colaborare cu Valentina Teclici. În acelaşi an publică volumul de versuri „Perpetuum nobile” care are coperţile ilustrate cu una din picturile sale. Violeta are doi fii, două nurori şi o nepoată. Are patru pisici, pe care le răsfaţă şi, uneori, le cântă în versurile sale.Violeta comentează: „Poezia pentru mine este… ca o rugăciune. Mă rog la cer să-mi dea soare, la flori să-mi dea frumuseţe, la pământ să-mi dea roade, la pisicile mele să-mi dea căldură şi dragoste, ca să am la rândul meu ce oferi celorlalţi.”

***

Violeta Ionescu was born in 1946 in Galaţi, Romania, where she currently lives. She worked as a paediatric nurse, then as an editor of the daily newspaper Free Life, Galaţi, until retirement. Director-editor at publishing houses: Galathea (1991) and Phoebus (2006 to present). She publishes articles, reports, interviews, book reviews, poetry, prose, from 1983 to present in various newspapers, magazines, collections, and websites in Romania.

Violeta wrote poetry, played piano and painted from adolescence. She has been an active member of the literary group “Ştefan Petică” in Galaţi, participated and won awards in various national competitions of poetry. In 1990, she published her first book, the novel Legends never sink, then she published 5 more books (short stories, historical novels, memoirs and poetry). Violeta is also co-author of six books with different themes.

She published her first book of poems Mirrors in collaboration with Valentina Teclici, in 2013. In the same year, she published the book of poems Perpetuum noble which has both covers illustrated with one of her paintings. Violeta has two sons, two daughters-in-law and a grand- daughter. She has four cats and she spoils them and sometimes sings to them her poems. Violeta comments: ‘Poetry is for me… like a prayer. I pray to heaven to give me sunshine, to flowers to give me beauty, to earth to give me abundance and to my cats to give me warmth and love so I have this to give back to others.’

 

***

 

POEM ÎN MORSE

 

Mai mult decât poemul e…

Punct punct punct

linie linie linie

punct punct punct…

Un Morse bătut de soartă

Când toate cuvintele sar pe fereastră

De la etajul Kilimanjaro

Se rostogolesc

Furioase în adâncuri

Se decantează

Şi nimeni nu vine

Decât mult prea târziu

Să le bea vinul.

Te întreb când e mai bine

Să purtăm costum de scafandru:

În zi de sărbătoare

Sau în fiecare zi?

 

Şi-mi zici:

Cât timp pământul nu cunoaşte

Eveniment mai sublim ca naşterea

Unui poem

Şi eveniment mai banal ca naşterea

Unui poem,

E totuna.

(Perpetuum Nobile, Editura AXIS LIBRI, Galaţi, 2013)

 

POEM IN MORSE

 

More than the poem is…

Dot dot dot dot

dash dash dash

dot dot dot…

A beaten Morse

When all words are jumping out the window

From Kilimanjaro floor

Rolling angrily

Into the deep

Setting

And no one ever comes

But far too late

To drink their wine.

I ask you when it is better

To wear a diving suit:

On a special day

Or every day?

 

And you say to me:

As long as the Earth doesn’t know

An occasion more beautiful than the birth

Of a poem

Or an occasion more trivial than the birth

Of a poem,

It’s all the same.

(Perpetuum Nobile, AXIS LIBRI Publishing House, Galaţi, 2013)

 

 

SEPTEMBRIE DE FRUNZĂ

 

De ce te strângi în mine

Ca arborele în sămânţă?

Lasă-mă să-ţi culeg înserarea

S-o ascund sub ferigile umede

Să mă aşez alături

Şi s-o privesc.

 

Septembrie de umbră, acum chiar vii

Te strecori pe sub uşă

Tocmai când închisesem ochii

Vii cu braţele pline de petale

Albe de fluturi şi-mi spui:

Hai să le lipim

Două câte două.

 

Septembrie de ceaţă

Opreşte-mă când de prea grea amiază

Voi migra.

 

Romeo şi Julieta

Manon Lescaut şi Des Grieux

Daphnis şi Cloe

Nu sunt decât simple poveşti

Pe lângă dragostea noastră despre care

Nu se va scrie niciodată.

(Perpetuum Nobile, Editura AXIS LIBRI, Galaţi, 2013)

 

SEPTEMBER OF LEAF

 

Why do you snuggle inside me

Like the tree in its seed?

Let me pick your sunset

And hide it underneath wet ferns

And sit beside it

And watch it.

 

September of shadow,

You are now coming

Sneaking under the door

Just as I was closing my eyes.

You come with your arms full of

White petals of butterflies and you tell me:

Let’s glue them together

Two by two.

 

September of fog

Stop me when, because of the too tough afternoon

I’ll migrate

 

Romeo and Juliet

Manon Lescaut and Des Grieux

Daphnis and Cloe

Are only simple stories

Comparing to our love

Which no one will write of.

(Perpetuum Nobile, AXIS LIBRI Publishing House, Galaţi, 2013)

 

 

EŞTI TU ORI SUNT EU?

 

Eşti tu ori sunt eu

La geamul fără asemănare?

Graurii vin dimineaţa şi beau

Ploaie din pumnii mei

Seara se-ntorc şi adorm în aer

Cu ciocul rezemat de umerii tăi.

Când ninge la mine

La tine plouă cu trandafiri

E aceeaşi, să ştii,

Prefăcută, trecută ninsoare

Prin geamul acesta despărţitor

Şi fără de asemănare.

Când la tine e zi

La mine se pare că-i noapte

Deodată ne trezim că suntem

Văduvite de câteva meridiane

Facem semne, se pare că ne şi auzim

Unde e magica limită?

Nisipul viscoleşte în jurul nostru

Secundele se surpă

Cad unele-ntr-altele

Cineva întoarce clepsidra.

Chiar e adevărat că la tine e soare?

Sunt tu ori eşti eu

Cea care atinge acum cu privirea

Un geam sau ceva asemănător?

(Oglinzi, coautor Valentina Teclici, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2013)

 

IS IT YOU OR ME ?

 

Is it you or me

Sitting at the window of no resemblance?

Starlings come in the morning

And drink rain from my palms.

In the evening, they go back and fall asleep in the air

With their beaks leaning against your shoulders.

When it snows at my place,

It rains roses at yours.

It’s the same one, you know

That unreal snow

That went through this separating window

That has no resemblance.

When it’s daytime where you are

It seems night-time where I am

Suddenly we wake up

Robbed by several meridians.

We wave, and it seems we can hear one another.

Where is the magic boundary?

The sand storms around us.

Seconds crack

And fall one into the other

Someone turns the hourglass

Is it really true that there is sunshine where you are?

Is it you or me

The one who is touching with their eyesight

A window or something similar?

(Mirrors, co-author Valentina Teclici, Oscar Print Publishing House, Bucharest, 2013)